Xantea.cz Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu Novaks.cz:

NOVAK’S International s.r.o.
IČ: 454 78 821
sídlem Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to společností NOVAK’S International s.r.o., IČ 454 78 821, sídlem Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, jako prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Dokončením objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami před dokončením objednávky důkladně seznámil a že s těmito Obchodními podmínkami výslovně souhlasí.

II. Pojmy

Provozovatelem je společnost NOVAK’S International s.r.o., IČ 454 78 821, sídlem Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka 5101.

Zákazníkem se rozumí osoba, která s provozovatelem uzavřela kupní smlouvu postupem dále stanoveným těmito Obchodními podmínkami.

Místem dodání je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

Internetových obchodem se rozumí internetový obchod www.novaks.cz.

Katalog zboží je seznam nabízeného zboží provozovatelem internetového obchodu.

Košík je seznam produktů včetně názvu a ceny, které si zákazník vybral z katalogu zboží ke koupi.

Cena zboží je cena konkrétního zboží uvedená v katalogu zboží.

Konečná cena zboží je celková cena zboží vybraného zákazníkem (umístěného do košíku), a to včetně poštovného, balného a dalších poplatků spojených s dodáním zboží. S touto cenou se zákazník seznámí před dokončením objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Provozovatel zákazníkovi sděluje:

a)      náklady na prostředky komunikace na dálku (internetového připojení, příp. telefonického připojení) se neliší od základních sazeb poskytovatele těchto služeb,

b)      záloha nebo obdobná platba na úhradu kupní ceny není vyžadována,

c)       zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek, ve lhůtě a postupem stanoveným v čl. VII. těchto Obchodních podmínek,

d)      v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží provozovateli.

III. Uzavření kupní smlouvy

Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho vložením do košíku, a to včetně požadovaného množství. Po dokončení výběru veškerého požadovaného zboží tento výběr potvrdí tlačítkem „Objednat“. Následně zákazník vyplní své identifikační údaje včetně své poštovní adresy a dalších požadovaných náležitostí (vyplnění všech požadovaných údajů je podmínkou platnosti elektronické objednávky). V dalším kroku zákazník vybere požadovaný druh dopravy a zvolí způsob platby kupní ceny. Objednávku zákazník dokončí tlačítkem „Dokončit objednávku“.

Před dokončením objednávky může zákazníku libovolně upravovat zboží vložené do košíku, tzn. může zboží z košíku odebírat nebo může měnit počet jednotlivých druhů zboží vloženého do košíku. Disponovat takto se zbožím umístěným do košíku může zákazník až do dokončení objednávky. Po dokončení objednávky je tato objednávka pro zákazníka závazná.

Veškerá nabídka zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky provozovatelem. O uzavření smlouvy zašle provozovatel zákazníkovi potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Na základě kupní smlouvy uzavřené shora popsaným způsobem mezi provozovatelem a zákazníkem se provozovatel zavazuje dodat zákazníkovi objednané zboží za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a kupní smlouvou. Zákazník se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Uzavřená smlouva bude uložena u provozovatele po dobu jednoho roku od jejího uzavření. Zákazníkovi do ní bude po předchozí dohodě umožněno nahlédnout.

Smlouva je uzavírání výhradně v českém jazyce.

Provozovatel se vždy snaží zboží odeslat co nejrychleji. Zákazník ale bere na vědomí, že časy, které provozovatel uvádí jako časy předpokládaného doručení, jsou informativního charakteru a nejsou pro provozovatele nijak závazné. Doba dodáné se může změnit. Provozovatel by v takovém případě zákazníka kontaktoval. Při platbě převodem se zboží odesílá nejdříve v pracovní den přijetí platby na bankovní účet provozovatele.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, případně svou obchodní firmu, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno, svoji e-mailovou adresu a své telefonní číslo.

Zákazník je povinen nejpozději při převzetí zboží zaplatit konečnou cenu objednaného zboží. S konečnou cenou je zákazník srozuměn již před závazným dokončením objednávky.

Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Případné porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.

V. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

Uhradí-li zákazník kupní cenu před dodáním objednaného zboží a provozovatel nebude schopen objednané zboží z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou kupní cenu zpět, a to na poštovní adresu zákazníka uvedenou v registračním formuláři.

Ceny dopravy (a doprava zdarma) platí při nákupu o celkové hmotnosti do 25 kg. Při nákupu, který převyšuje 25 kg si provozovatel vyhrazuje právo stanovení ceny dopravného dohodou dle váhy. Provozovatel kontaktuje zákazníka telefonicky nebo e-mailem. V případě, že zákazníkovi nebude navrhnutá částka vyhovovat může objednávku zrušit.

VI. Reklamační řád

Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že dodané zboží v době, kdy jej zákazník převzal:

a)      má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce zboží popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy provozovatelem prováděné,

b)      se hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

d)      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout a informovat provozovatele o zjištěných vadách. Kupující je oprávněn uplatnit u provozovatele právo z vady, která se na zboží vyskytne v době 24 měsíců ode dne dodání zboží. Je-li na obalu zboží vyznačena doba jeho použitelnosti, provozovatel se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Reklamaci zboží uplatňuje zákazník u provozovatele, přičemž oznámení o vadách musí obsahovat:

-          číslo objednávky,

-          popis zjištěných vad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží,

-          kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení zboží.

Provozovatel rozhodne reklamaci zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o reklamaci zboží. Provozovatel oznámí zákazníkovi rozhodnutí o reklamaci elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vad bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

VII. Odstoupení zákazníka od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Od smlouvy zákazník odstoupí tak, že zašle písemné oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě stanovené pro odstoupení na adresu provozovatele. Tuto povinnost splní i odesláním oznámení o odstoupení prostřednictvím e-mailu na adresu objednavky@novaks.cz. Součástí oznámení o odstoupení od smlouvy je sdělení bankovního účtu zákazníka pro účely vrácení kupní ceny. Provozovatel zákazníkovi potvrdí obdržení odstoupení od smlouvy oznámením zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvede v rámci objednávky zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen odeslat zboží zpět provozovateli ve lhůtě deseti dnů ode odstoupení od smlouvy. Zboží může zaslat zákazník zpět provozovateli i současně s oznámením o odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být:

-          bez známek používání,

-          nepoškozené ani nijak znehodnocené,

-          kompletní,

-          dobře zabaleno proti poškození během přepravy.

Kupní cena a náklady na doručení zboží k zákazníkovi (částka ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy) budou zákazníkovi provozovatelem vráceny ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení zboží provozovatelem na bankovní účet zákazníka uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy, popřípadě refundací na platební kartu (při platbě kartou) nebo jiným dohodnutým způsobem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

VIII. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.novaks.cz dává zákazník provozovateli souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o zákazníkovi a jeho nákupech. Osobní údaje mohou být poskytovatelem použity pouze k uskutečnění účelu smlouvy, k marketingovým účelům a k zasíláním obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky. Souhlas se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky lze odvolat v každém takto zaslaném obchodním sdělení.

Snažíme se zlepšovat své služby také pomocí služby Heuréka Ověřeno zákazníky (provozovatel: Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 218977 ). Služba funguje tak, že e-mailová adresa zákazníka je předána do služby Heuréka Ověřeno zákazníky. Následně zákazník obdrží e-mail, kde může zákazník ohodnotit naše služby. Zákazník souhlasí s předáním jeho e-mailové adresy do služby Heuréka ověřeno zákazníky.

Zákazník může písemně požádat provozovatele o vymazaná osobních údajů z databáze vedené provozovatelem. Provozovatel je v takovém případě povinen nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

Provozovatel se dále zavazuje, že:

-          žádné zákazníkem poskytnuté osobní údaje nepoužije pro komerční účely nesouvisející s nabídkou internetových obchodů www.xantea.cz, www.novaks.cz, www.nexon-ventilatory.cz a magazínu www.dovozovadrogerie.cz (všechny tyto e-shopy a magazín provozuje přímo Provozovatel) a s účelem poskytnutí osobních údajů,

-          bude zacházet s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že máme zásady ochrany soukromí a souhlasí s nimi. Tyto zásady nám pomáhají zvýšit uživatelský komfort a zlepšit se v poskytovaných službách.

IX. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2015 a ruší veškeré předchozí obchodní podmínky provozovatele. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle provozovatele a na internetových stránkách www.novaks.cz.

NOVAKS.cz na Facebooku

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více